helgkurser

När du anmäler dig till någon av våra heldagskurser, får du en bekräftelse på din anmälan inom två vardagar. Därefter får du information från oss, där du ska betala in 30% av kursavgiften för att bekräfta din anmälan. Cirka tre veckor innan kursen  får du vidare information och då ska resterande belopp betalas in.
Anmälan är bindande

Er anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till DogSense inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen. Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Före kursstarten
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit – men innan kursen startat – kan vi ta ut en administrationsavgift. Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före kursstart får du betala en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före kursstart är administrationsavgiften högst halva kursavgiften.

Om kursen har börjat
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om du avbryter kursen på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg, sjuk hund styrkt med veterinärintyg, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften.

Inställd kurs
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena så att du inte längre kan gå kursen.